AROS beretning 2020/2021

26. februar 2021

Bestyrelsens beretning 2020/2021 v. formanden

Kære medlem
Tak for en god sæson i 2020 og godt fisket ved vores fælles vande!
Som tidligere udmeldt har bestyrelsen valgt at udskyde generalforsamlingen indtil der igen er åbent for det aktive foreningsliv og de større forsamlinger. På trods af den udskudte generalforsamling har vi valgt at udsende en beretning, for at give jer et indblik i foreningens situation samt vores initiativer og arbejde i den kommende sæson.

Corona-situationen har ikke ændret på bestyrelsens arbejde og vi lader os ikke begrænse af situationen - der er blevet afholdt bestyrelsesmøder online og vi har holdt fokus på det arbejde der kunne udføres inden for de udstedte rammer. Bestyrelsen arbejder videre uden ændringer i bestyrelsesposterne indtil den ordinære generalforsamlingen bliver afholdt og vi afholder stadig bestyrelsesmøder i samme uændret omfang.
2020 var et uforudsigeligt år for foreningsarbejde og planlægning men det lykkedes alligevel at afholde aktiviteter og arrangementer for medlemmerne. Som lystfiskerforening kan vi være heldige med at vi er blevet boostet af Coronaens konsekvenser for samfundet. Der har været stor interesse for outdoor, natur og fiskeri hvilket nok mange har bemærket ved åerne, kysten eller i skoven. I AROS har vi haft en stor medlemstilgang og generel interesse for foreningen i 2020 og start 2021. Sæsonen bød også på et spændende fiskeår med mange flotte fangstrapporter, billeder og aktivitet ved fiskevandet.

Økonomi og medlemsstatus
Vi har i bestyrelsen og især mellem nuværende og tidligere kasserer arbejdet målrettet på at samle foreningens økonomi og økonomiske aktivitet på ét centralt sted. Efter flere omgange med fysisk fremmøde i diverse banker, hvidvask lovgivning, begrænsninger på foreningskonti samt corona restriktioner, er det nu lykkedes! Alle konti og aktiver er flyttet til Sparekassen Kronjylland under én konti. Foreningen har haft en flot medlemstilgang er pt. på 508 medlemmer hvilket vi er meget tilfredse med. 500 medlemmer var en milepæl for bestyrelsen men ingen havde forventet at det ville ske så hurtigt. Sammenlignet med sidste år (432 medlemmer på samme tidspunkt) er det en tilgang på 76 medlemmer hvilket er over al forventning. Denne store medlemstilgang samt en besparelse opsagte fiskevande, øget indtægter og andre justeringer i udgifter har gjort at vi allerede nu har fået fæstet en sund økonomi i foreningen. På sidste generalforsamling præsenterede bestyrelsen et budgetteret underskud 99.000 kr. men det har lykkedes foreningen at realiserede et overskud på 7.000 kr. i 2020. Denne uforudsete positive situation giver foreningen endnu flere udviklingsmuligheder og bestyrelsen er allerede i gang med undersøge muligheder for nye spændende fiskevande.

Arrangementer og aktiviteter

På trods af corona og de begrænsninger der har været for arrangementer og forsamling, har vi alligevel fået afvikle nogle gode aktiviteter. Junior arrangementer samt vores kystdage i Kalø Vig har været højdepunkterne i år. Med foreningens “AROS Ungdom” initiativ har vi virkelige fået gang i junior og ungdoms aktiviteterne. Der er pt. 72 junior og ungdomsmedlemmer. Der er blevet afholdt flere gode arrangementer og med et flot fremmøde når det kunne lade sig gøre - vi fortsætter i samme tempo med AROS Ungdom. 2020 var også første år med Aros Kystdage og vores kystkonkurrence Djursland Masters - med hjælp fra sponsorer og friluftsrådets lokalforeningspulje fik vi stablet en god weekend på benene. En success vi fortsætter i 2021. 80 deltagere kæmpede om de flotte præmier for største havørred og dem blev der fanget mange af. Vi ramte en weekend med godt fiskevejr og hugvillige havørreder på det meste af Djursland og Århus Bugten. Mange nysgerrige personer kom forbi til en snak, lærte om lystfiskeri eller for at smage lidt lækkert grillen. Alt efter restriktioner og forsamlingsforbud, arbejder vi på at afholde så mange aktiviteter vi kan, indenfor de rammer der stilles fra sundhedsmyndighederne.

Fiskevande
For 2021 sæsonen sker nogle mindre ændringer i kortmappen. Man bør derfor læse op på kort og regler inden sæsonstart. For 2021 kan vi præsentere en spændende samfiskeaftale med Viborg Sportsfiskerforening. Det giver medlemmerne mulighed for at udforske endnu mere fiskevand og dermed endnu flere muligheder for det enkelte medlem. Dette betyder også at man kan møde lystfiskere fra VSF på AROS vande og omvendt. Dog kan der maks. udlånes 3 kort pr. dag. Læs mere om dette på hjemmesiden under fiskevand.

Ændringer

 • Herning Ikast - Samfiskeaftale ved Engholm opsagt af Herning Ikast.
 • Hoven Å - TIlløb til Omme Å er opsagt af lodsejeren pga. af jagtforhold.
 • Århus Å ved golfbanen er opsagt af AROS - nordsiden beholdes

Nyt om fiskevand

 • Åresvad Å - Tilløb til Karup Å ved Karup by - Spændende bækørred og havørred-vand tæt på vores andre vande ved Karup Å.
 • Mere fiskevand på Århus Å ved Tarskov Mølle
 • Simested Å, Skals Å, Jordbro Å mv. - Adgang til fiskevand i Viborg Sportsfiskerforening - Regler og info findes på vsf.dk - 3 ledige kort pr. dag.
 • Ydermere er bestyrelsen i dialog omkring flere spændende fiskevande.

Fiskeregler

 • Ændret sæson for Giber Å samt fangstbegrænsning. Et tiltag lavet i samarbejde med DTU Aqua og Århus Kommune.

Se hjemmesiden og kortmappen for flere informationer

Vandløbs- og fiskepleje
Aktivitetsniveauet har i nogen grad været præget af Corona-situationen, men ikke desto mindre har der været gennemført en del projekter vedr. vandløbspleje – bl.a. etablering af gydebanker i Voldbækken og i Aarhus å systemet. Dette arbejde har ØLF (Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere) og Vandstjernerne stået for. Stor tak til alle de frivillige.

Udsætninger af havørredyngel og smolt, som ligeledes varetages af ØLF, er i 2020 forløbet efter planen. I maj blev der udsat godt 60.000 smolt i Aarhusbugten, og i efteråret blev der udsat halvårsfisk i Aarhus å systemet.

Nogle af vores fiskevande kan være vanskelige at færdes ved pga. højt græs, siv, buske og træer. Derfor har AROS i 2020 oprettet en gruppe af frivillige – AROS Græsrødder – som hjælper til med at slå græs, beskære buske m.v. langs vores vandløb. Gruppen består i dag af mere end 30 frivillige fra AROS, som giver en hånd med når de har tid. Hvis medlemmerne oplever, at et vandløb trænger til en regulering af bevoksning, beskæring af træer/buske og græs, så kan medlemmerne nu skrive til medlemsservice og fortæl hvilket vandløb og strækning, det drejer sig om. Bestyrelsen kontakter herefter lodsejer og aftale, hvad der kan gøres, hvorefter vi finder en dato hvor Græsrødderne mødes ved vandløbet.


Opgaver og initiativer for 2021

 • Der arbejdet på afholde flere arrangementer online, især vedr. juniorafdelingen
 • Vi har fået trykt nye skilte og bestyrelsen går i gang med opsætningen i denne sæson
 • Der vil blive sendt et kort resume på hjemmeside efter fremtidige afholdte bestyrelsesmøder
 • Der bliver arbejdet for at få adgang til nye spændende fiskevande

Tak alle sammen
Som afslutning vil bestyrelsen takke alle medlemmer, udvalg og venner der har bakket op, fisket, trådt stier ned eller givet en hånd med i foreningsarbejdet. Vi glæder os til den kommende sæson og ønsker jeg alle gode oplevelser derude.

Knæk og bræk Bestyrelsen, Lystfiskerforeningen AROS