Vedtægter


Vedtægter for Lystfiskerforeningen AROS.


§1 – Foreningens navn

Stk. 1. Foreningens navn er: Lystfiskerforeningen AROS.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aarhus

§2 – Foreningens formål

Stk. 1. At sikre medlemmerne adgang til godt og varieret fiskevand.

Stk. 2. At arbejde for gode gyde og opvækstforhold. Herunder at medvirke til vandpleje som f.eks.
vedligehold, reetablering og etablering af gyde- og opvækstforhold, forureningsbekæmpelse og
naturbevarelse.

Stk. 3.
At samle lystfiskerinteresserede for at

  • stimulere sociale aktiviteter og arrangementer.
  • afholde aktiviteter, der højner medlemmernes teoretiske og praktiske færdigheder, samt viden om hensynsfuldt fiskeri og færden i den natur lystfiskeriet udføres i.


§3 – Medlemsforhold

Stk. 1. Enhver, som har betalt kontingent til foreningen kan optages og forblive medlem af foreningen.

Stk. 2. Børn kan indtil det fyldte 16 år sammen med og under ansvar af et medlem af foreningen, fiske gratis i foreningens egne vande. Medlemmet der har børn med ud at fiske, er ansvarlig for sikkerhed, overholdelse af vedtægter og regler mv.

Stk. 3. Bestyrelsen kan udelukke for optagelse, ligesom den kan ekskludere medlemmer af foreningen i følgende tilfælde:

1. Når et medlem dømmes for forsætlig overtrædelse af fiskerilovgivningen.

2. Når et medlem groft eller gentagne gange har overtrådt foreningens vedtægter, regler, eller lov
om fiskeri, naturbeskyttelse o.l.

3. Når et medlem optræder illoyalt over for foreningen eller samarbejdspartnere.
Bestyrelsens afgørelse kan indankes for næstfølgende generalforsamling. Generalforsamlingens
afgørelse er endelig.

Stk. 4. Medlemmet skal holde foreningens medlemsservice informeret om ændringer i medlemskabet. Herunder ændringer af adresse, mail og telefonnumre samt udmeldelse af foreningen.

Stk. 5. Det er medlemmets ansvar at være i besiddelse af gyldigt medlemskort i forbindelse med fiskeri i foreningens vande.


Stk. 6. Et medlem har intet krav på foreningens formue eller aktiver, ej heller indbetalt kontingent.


§4 – Kontingenter
Stk.1. Kontingenter er helårlige. Forslag til kontingenter fremlægges og fastsættes på den ordinære
generalforsamling gældende for det næstfølgende kalenderår. Ved indmeldelse efter 1. august betales halvt kontingent i indmeldelsesåret. Foreningens medlemmer er gennem deres medlemskab af Lystfiskerforeningen AROS, foreningsmedlem af Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF).

§5 – Foreningens ledelse
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse valgt af generalforsamlingen og er ansvarlig over for denne.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle dens anliggender. Bestyrelsens handlinger og beslutninger sker i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende
formue.
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller medlemmer af bestyrelsen nogen form for
personlig hæftelse.
Stk. 4. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, medlemsansvarlig samt op til 5
bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 5. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, for to år ad gangen. Øvrige
bestyrelsesmedlemmer vælges skiftevis hvert andet år.
Stk. 6. Stk. 5. Bestyrelsen beslutter selv posterne og konstituere sig med næstformand, kasserer og
medlemsansvarlig.
Stk. 7. Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder først 1. suppleant, dernæst 2.
suppleant. Udtræder der flere bestyrelsesmedlemmer, varetager den øvrige bestyrelse dennes hverv i tiden indtil næste generalforsamling.
Stk. 8. Bestyrelsesmøder er beslutningsdygtige, når mindst 50% af bestyrelsesmedlemmerne er til
stede. Simpelt stemmeflertal er afgørende. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende
Stk. 9. Bestyrelsen skal tage referat fra alle bestyrelsesmøder. Referater fra bestyrelsesmøder
godkendes af bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde og bestyrelsen meddeler indhold til
medlemmerne efter at referatet er godkendt.
Stk. 10. Bestyrelsen kan nedsætte det nødvendige antal udvalg til hjælp med sit arbejde.
Stk. 11. Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfrie i deres aktive periode.

§6 – Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der leder forhandlingen og afgør alle spørgsmål
vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.
Stk. 3. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af februar måned og
indkaldes via foreningens hjemmeside samt sendes til medlemmernes oplyste mailadresse med mindst 4 ugers varsel.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formanden aflægger beretning.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Budget og kontingent satser fremlægges og vedtages for det kommende regnskabsår
7. Valg af Formand hvert andet år.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Vælges for 2 år, så vidt muligt skiftevis)
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (vælges for 1 år ad gangen).
10. Valg af 2 revisorer (vælges for 2 år ad gangen).
11. Valg af en revisorsuppleant (vælges for 1 år ad gangen).
12. Eventuelt

Stk. 4. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden,
skriftlig, i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Indsendte forslag tilføjes dagsordenen i
overskriftsform på hjemmesiden senest 1 uge inden generalforsamlingen.
Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Afstemning sker, i sin helhed, ved stemmeflertal.
Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 dels flertal blandt de fremmødte medlemmer.
Stk. 6. Når blot ét medlemmer forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.
Stk. 7. Referat fra generalforsamlingen indføres i foreningens protokol og underskrives af bestyrelse og dirigent. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside umiddelbart efter generalforsamlingen.
Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes,
når mindst 1/5 eller 25 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen
fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes drøftet.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som gælder for en ordinær
generalforsamling.

§7 – Leje af fiskevand
Stk. 1. Foreningen indgår aftaler om leje af fiskeret hos lodsejere eller køb af ejendom med ret til fiskeri. Køb kræver generalforsamlingens godkendelse. Forslag herom opføres særskilt på dagsordenen.
Stk. 2. Administration af foreningens fiskevande påhviler bestyrelsen eller et af bestyrelsens udvalgt
medlem.

§ 8 - Tegningsret
Stk. 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for foreningen.
Stk. 2. Foreningens kasserer og formand må begge disponere over foreningens konti alene.
Stk. 3. Bestyrelsen kan angive prokura, hvis det skulle blive nødvendigt. De efterfølgende nuværende § 8 og 9 ændres til § 9 0g 10 efter godkendelse af ovenstående.

§9 - Foreningens regnskab
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Kassereren fører regnskab med foreningens indtægter og udgifter. På den årlige
generalforsamling, fremlægges det afsluttede regnskabsårs reviderede regnskab.
Stk. 3. Bortset fra et mindre kontantbeløb henstår foreningens midler i et pengeinstitut eller depot.
Stk. 4. Kassereren betaler/anviser betaling af alle udgifter. Alle bilag fremvises på anfordring til bestyrelsesmedlemmerne.
Stk. 5. På generalforsamlingen, vælges 2 revisorer, til at forestå revision af foreningens regnskab. Den
ene revisor vælges i lige år og den anden i ulige år. Der vælges 1 revisorsuppleant.
Stk. 6. Revisorerne skal gennemgå foreningens regnskab, talmæssigt, og forvisse sig om, at de
opgivne aktiver er til stede. Revisorerne skal forholde sig kritisk til de enkelte poster, jævnfør
foreningens formål, bestyrelsens beslutninger og forretningsorden.

§10 – Foreningens opløsning
Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun vedtages på en med dette formål indkaldt generalforsamling, på hvilken mindst 4/5 del, af de afgivne stemmer, er for forslaget. Opnås der ikke 4/5 del flertal, kan der indkaldes til ny generalforsamling, hvorpå nedlæggelse af foreningen kan vedtages ved simpelt absolut stemmeflertal. En eventuel ny Indkaldelse sker herefter, med mindst 4 ugers varsel, via foreningens hjemmeside samt e-mail til foreningens medlemmer.
Stk. 2. Vedtages foreningens opløsning kan foreningens formue kun anvendes til lystfiskeriet fremme.
Stk. 3. Ved opløsning, som følge af fusion med en eller flere lyst- eller sportsfiskerforeninger, tilfalder
foreningens ejendom og formue den nye forening.