Generalforsamling

24. februar 2020 kl. 19:30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Lystfiskerforeningen AROS.

Mødet afholdes mandag d. 24-2-2020 på det Gamle Gasværk, Byleddet 2 C i Brabrand. Mødet starter kl. 19:30

Dagsorden er ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formanden aflægger beretning.
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  • Vedtægtsændring vedrørende oprettelse af en konto.
  • Æresmedlemstatus overfører til AROS.
 6. Budget og kontingent satser fremlægges og vedtages for det kommende regnskabsår
 7. Valg af Formand hvert andet år. (ikke aktuelt i år)
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Vælges for 2 år, så vidt muligt skiftevis)
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (vælges for 1 år ad gangen).
 10. Valg af 2 revisorer (vælges for 2 år ad gangen).(ikke aktuel i år)
 11. Valg af en revisorsuppleant (vælges for 1 år ad gangen).
 12. Eventuelt

Desuden skal der afholdes generalforsamling i Lystfiskerforeningen AROS’s Udsætningsfond:

 1. Formandens beretning
 2. Fremlæggelse og godkendelse regnskab.
 3. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægterne.
 4. Eventuelt.

Har du forslag du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de være formanden Troels Holstein Kaa, holsteinkaa@gmail.com, skriftlig i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, altså mandag d. 3-2-2020. Indsendte forslag tilføjes dagsordenen i overskriftsform på hjemmesiden senest 1 uge (17-2-2020) inden generalforsamlingen.


Vedtægtsændring vedrørende oprettelse af en konto.

Forslag indsendt af bestyrelsen

Af hensyn til oprettelse af en konto i et pengeinstitut er det nødvendigt at tilføje følgende til vedtægterne:

Nuværende § 8 stk. 4 slettes det med rødt:

Stk. 4. Kassereren betaler/anviser betaling af alle budgetterede udgifter. Ekstraordinære udgifter skal godkendes på et bestyrelsesmøde. Alle bilag fremvises på anfordring til bestyrelsesmedlemmerne.

Desuden tilføjes en ny paragraf:

§ 8 - Tegningsret

Stk. 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for foreningen.

Stk. 2. Foreningens kasserer og formand må begge disponere over foreningens konti alene.

Stk. 3. Bestyrelsen kan angive prokura, hvis det skulle blive nødvendigt. De efterfølgende nuværende § 8 og 9 ændres til § 9 0g 10 efter godkendelse af ovenstående.

Begrundelse for ændring af stk. 4 er, at pengeinstituttet er forpligtiget til at sikre sig at beløb der overføres er i overensstemmelse med foreningens vedtægter, og de kan ikke kontrollere hvad der er budgetteret og hvad der er ekstraordinære udgifter. Derfor kan vi ikke få en konto hvorfra vi kan overføre penge. Begrundelsen for tilføjelse af §8 Stk. 1 og 2 er at hvis de ikke findes skal alle bestyrelsesmedlemmer godkende alle overførsler og betalinger, og det er ikke hensigtsmæssigt, eller sagt på en anden måde, så er det umuligt i vores daglige arbejde. §8, stk. 3 begrundes med at det er en nødforanstaltning, hvis enten du eller jeg omkommer eller på anden måder ikke kan varetage vores erhverv, så kan bestyrelsen udnævne vores efterfølgere og give vedkommende prokura (fuldmagt) til at træde i en af vores sted.

Æresmedlemstatus overføres til AROS

Forslag indsendt af Lasse

Tilføjelse til §3:

Stk. 3. De, som er udnævnt som æresmedlemmer af Brabrand Lystfiskerforening eller Aarhus Lystfiskerforening, vedbliver med at være æresmedlemmer af Lystfiskerforeningen AROS og er kontingentfrie til både Lystfiskerforeningen AROS og Danmarks Sportsfiskerforbund.

De nuværende stk. 3 til stk. 6 under § 3 rykker, så de bliver til stk. 4 til 7.

Tilbage til arrangementer

Klubaftener

Klubaftner/Fluebinding hver tirsdag på Gasværket, vi starter op i oktober og kører hele vinterhalvåret frem til sidste tirsdag i april. Vores klubaftener er din mulighed for at mødes med andre medlemmer af AROS, til en hyggelig lystfiskersnak eller deltage i nogle af de forskellige aktiviteter der afholdes på disse klubaftener.

Typiske aktiviteter er:

 • Fluebinding
 • Foredrag
 • Kasteinstruktion

Bemærk, at der er visse tirsdage, hvor der ikke er klubaften - bl.a. fordi vi ikke råder over lokalet alle tirsdage. Det er derfor en god ide altid at holde sig opdateret via oversigten.

Klubaftener foregår på Gasværket, Byleddet 2, 8220 Brabrand