Indkaldelse til generalforsamling

25. januar 2020

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Lystfiskerforeningen AROS.

Mødet afholdes mandag d. 24-2-2020 på det Gamle Gasværk, Byleddet 2 C i Brabrand. Mødet starter kl. 19:30

Dagsorden er ifølge vedtægterne:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Formanden aflægger beretning.
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Budget og kontingent satser fremlægges og vedtages for det kommende regnskabsår
 • Valg af Formand hvert andet år. (ikke aktuelt i år)
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer (Vælges for 2 år, så vidt muligt skiftevis)
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (vælges for 1 år ad gangen).
 • Valg af 2 revisorer (vælges for 2 år ad gangen).(ikke aktuel i år)
 • Valg af en revisorsuppleant (vælges for 1 år ad gangen).
 • Eventuelt
Desuden skal der afholdes generalforsamling i Lystfiskerforeningen AROS’s Udsætningsfond:

Formandens beretning Fremlæggelse og godkendelse regnskab. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægterne. Eventuelt.

Har du forslag du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de være formanden Troels Holstein Kaa, holsteinkaa@gmail.com, skriftlig i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, altså mandag d. 3-2-2020. Indsendte forslag tilføjes dagsordenen i overskriftsform på hjemmesiden senest 1 uge (17-2-2020) inden generalforsamlingen.